Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Saturday, June 25, 2011

Sujud Atas Tanah

Mazhab Ahlulbait meyakini bahwa ketika seseorang sujud dalam solat ia harus melakukannya dengan meletakkan dahinya di atas tanah atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari bumi . Dasar hukumnya ialah hadis Rasulullah saw yang mengatakan :
  " Bumi dijadikan untukku sebagai masjid(tempat sujud) dan pensuci." Sahih Bukhari, dari Jaabir ibn Abdillah , bab Tayammum dengan Permukaan Tanah, dan hadis-hadis lainnya.

Oleh sebab itu lebih mudah bagi pengikut Ahlulbait yang embawa kepingan tanah keringyang disebut turbah untuk digunakan bila sujud dalam solotdan tidak digunakan selain dari itu.-Buku Mazhab Cinta

No comments:

Post a Comment