Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Thursday, November 5, 2009

Nahjul Balaghah : Pentingnya Takwa kepada Allah, Sepinya Kubur, dan tentang Kematian para Pencinta Ahlulbait sebagai Syahid

 1. Saya memuji Dia karena rasa syukur atas ganjaran-Nya, dan saya me-mohon
  bantuan-Nya dalam memenuhi hak-hak-Nya. la mempunyai tentara yang kuat.
  Martatabat-Nya agung. Saya bersaksi bahwa Muhammad (sawj_( j adalah
  hamba-Nya dan Rasul-Nya. la menyeru (manusia) kepada ketaatan kepada-Nya
  dan mengalahkan musuh-musuh-Nya dengan berjuang demij agama-Nya.
  Bergabungnya manusia untuk mendustakannya dan mereka untuk memadamkan
  cahaya-Nya, tidak mencegahnya darinya.
  
  Oleh karena itu, Anda harus bertakwa kepada Allah karena (takwa) itu
  mempunyai seutas tali yang pilinannya kuat dan puncaknya mulia dan tak
  terputuskan. Bergegaslah menuju kematian dalam keperihannya yang datang
  mendadak (dengan beramal baik) dan bersiaplah untuk itu sebelum
  kedatangannya, karena ujung akhirnya ialah Hari Pengadilan. Ini cukup
  berdakwah bagi orang yang mengerti dan pelajaran yang cukup bagi orang
  yang tak tahu. Gagasan apa yang Anda punyai, sebelum mencapai akhir itu,
  tentang sempitnya kubur, sulitnya kesepian, takutnya akan perjalanan ke
  dunia yang akan datang, perihnya takut, bergesernya tulang-tulang rusuk
  di sana (karena sempitnya kubur), tulinya telinga, gelapnya kubur,
  ketakutan akan hukuman yang dijanjikan, tertutupnya liang kubur dan
  peletakan batu-batu?
  
  Karena itu, (takwalah kepada) Allah, (takwalah kepada) Allah, wahai para
  hamba Allah, karena dunia berlaku terhadap Anda dalam cara yang biasa,
  dan Anda dan Hari Pengadilan berada pada tali yang sama (saling
  berdekatan). Seakan-akan ia telah datang dengan tanda-tandanya, telah
  mendekat dengan alasan-alasannya, dan telah membuat Anda berdiri di
  jalannya; dan seakan-akan ia telah datang ke depan dengan segala
  goyangannya dan telah mengendap dengan dadanya di bumi sementara dunia
  telah berpisah dari manusianya, dan telah mengeluarkannya dari
  pangkuannya. Hal itu seperti suatu hari yang telah lewat atau suatu
  bulan yang telah pergi. Hal-halnya yang baru telah menjadi tua dan yang
  gemuk telah menjadi kurus.
  
  Mereka berada di tempat yang sempit, dalam urusan yang rumit, dan dalam
  api yang sakitnya tajam, jeritan keras, nyala api membubung, bunyi
  bergetar, pembakaran keras, meredanya jauh; bahan bakarnya sedang
  menyala, ancamannya menakutkan, lobang-lobangnya tersembunyi, wajahnya
  menyala, dan segala sesuatu tentang itu amat buruk.
  
  "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga dalam
  rombongan-rombongan ...." (QS. 39:73)
  
  Mereka selamat dari siksaan, jauh dari hukuman, jauh dari dari api.
  Kediamannya damai dan mereka akan senang dengan keinginan mereka dan
  tempat kediaman mereka. Inilah orang-orang yang amalnya di dunia suci,
  mata mereka berair mata, malam mereka di dunia ini adalah seperti siang
  karena bertakwa dan memohon keampunan, dan hari-hari mereka adalah
  seperti malam karena rasa kesepian dan keterpisahan. Oleh karena itu,
  Allah membuat surga tempat akhir kembali mereka dan suatu ganjaran dalam
  balasan, "... dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan
  patut memilikinya ...." (QS. 48:26) dalam kediaman abadi dan kenikmatan
  yang kekal.
  
  Karena itu, wahai para hamba Allah, berilah perhatian pada semua yang
  dengan memperhatikannya orang akan berhasil dan dengan mengabaikannya
  orang akan menderita kerugian, dan bergegaslah kepada kematian Anda
  dengan sarana amal (baik) Anda, karena Anda terikat oleh apa yang telah
  Anda perbuat di masa lalu dan Anda hanya mempunyai piutang Anda atas
  (perbuatan baik) apa yang telah Anda kirimkan ke depan. (Berlakulah
  sedemikian rupa) seakan-akan peristiwa (kematian) yang ditakuti itu
  telah datang kepada Anda sehingga Anda tak dapat kembali (untuk berbuat
  baik) dan tidak pula Anda dapat dibersihkan dari perbuatan-perbuatan
  buruk. Semoga Allah mendorong kami dan Anda untuk menaati-Nya dan
  menaati Nabi-Nya, dan mengampuni kami dan Anda dengan belas kasihan-Nya
  yang besar.
  
  Bersikukuhlah pada bumi, bersabarlah dalam ujian, jangan menggerakkan
  tangan dan pedang Anda menurut kehendak lidah Anda, dan janganlah
  tergesa-gesa dalam hal-hal di mana Allah tidak meminta (Anda) untuk
  tergesa-gesa, karena setiap orang dari Anda yang mati di ranjang
  sementara ia mempunyai pengetahuan tentang hak-hak Allah dan hak-hak
  Nabi-Nya dan para anggota keluarga beliau, akan mati sebagai syahid.
  Ganjarannya wajib atas Allah. la juga berhak akan imbalan atas amal
  perbuatan baik yang diniatkannya untuk dilakukan, karena niatnya
  mengambil tempat menghunus pedang. Sesungguhnya bagi segala sesuatu ada
  waktu dan batasnya. •
  
    

No comments:

Post a Comment