Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Sunday, November 20, 2011

Kewajipan Mencintai Ahlubayt Nabi

Ayat Mawadah(Qs. Asy-syura':23)

Katakanlah (wahai Muhammad kepadakaummu)"Aku tidak meminta imbalan apa pun atas seruanku ini selain kecintaan kepada keluargaku(Al-Qurba),Ahlubayt-ku."

Meskipun ada yang menterjemahkan baris terakhir tersebut yang berbunyi "kecintaan kepada keluargaku"
menjadi "kasih sayang kepada kerabat Nabi" bahkan adapula yang menterjemahkan dengan kasing sayang dalam kekeluargaan, namun seorang ulama Indonesiayang ternama dalam Kearifannya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dalam sebuah bukunya menegaskan:

Sekali lagi mencintai Ahlubayt nabi saw adalah kewajipan. terlalu banyak dalil keagamaan yang menyokong dalil tersebut.Kita tidak perlumemaksa ayat iuni mendukunganya. Disisi lain,cinta kepada mereka (Ahlubayt Nabi) itu disebabkan oleh keberagamaan mereka yang sangat tingi kualitasnyaserta budi pekerti mereka sangat luhur.-Prof. Dr. M. Quraish Shihab "Tafsir Al-Misbah"Vol.12,Penerbit Lentera Hati, Jakarta,Mei2003,hal.491.

 Imam Syafi'i pendiri salah satu mazhab sunni, berkata dalam bait-bait syairnya:
  
     Wahai Ahlubayt rasulullah
     Cinta kepada kalian adalah keawajiapan  
     yang diturunkan Allah dalam Al-Quran
     cukuplah bukti betapa tinggi nilai kalian
     Tiada salat
     bagi orang yang salat
     tanpa selawat

   

1 comment: