Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian,hai ahlul bait,dan menyucikan kalian suci sesucinya. (Q.S. Al-azhab: 33)

Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku'.dan siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan baginya kebaikan atas kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri"(Q.S As-Syura:23)

"Sesungguhnya Aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian ; Kitab Allah dan Itrah, Ahlulbaytku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan terpisah hingga menjumpaiku di Telaga Kausar kelak pada hari kiamat."(H.R. Sahih Muslim,jil7 hal.22;Mustadrak Hakim, Jilid 3,hal.109,147,533 dan kitab-kitab induk yang lain)

Thursday, October 15, 2009

Doa Ziarah Fathimah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.
salawat atas Nabi Muhammad dan ketrunannya,
Wahai engkau yang diuji,
Allah yang menciptakan mu mengujimu
sebelum Dia menciptakan (tubuh)-mu,
Dia temukan engkau bersabar dengan apa yang Dia Ujikan
atasmu.
Kami mengaku kami pengikutmu, berima
kepadamu,
dan (beriman serta)bersabar dengan apa-apa yang
dibebankan,
kepada kami oleh ayahmu saw,
dan apa-apa penerusnya bebankan kepada kami,
Kerana itu, kami memohon kepadamu(kerana kami
beriman),
agar menjadikan kami bergabung dengan mereka,
sehingga kami bisa bergembira, disucikan kerana mengikutmu,
(Disini dianjurkan untuk menambahkan yang berikut)
Salam bagimu, wahai putri Rasullulah,
Salam bagimu, wahai putri nabi Allah
Salam bagimu, wahai putri kekasih Allah,
Salam bagimu, wahai putri sahabat Allah,
Salam bagimu, wahai putri sahabat tulus Allah,
Salam bagimu, wahai puti (rasul)kepercayaan Allah,
Salam bagimu, wahai putri makhluk Allah yang terbaik,
Salam bagimu, wahaiputri nabi, rasul,
dan malaikat Allah yang terbaik,
Salam bagimu, wahai putri ia yang terbaik dari segala
makhluk,
Salam bagimu, wahai istri sahabat Allah
dan makhluk terbaik setelah Rasulullah,
Salam bagimu, wahai ibu Al Hasan dan Al Husain,
para pemimpin pemuda surga,
Salam bagimu, wahai orang yang berkata benar dan syahid,
Salam bagimu, wahai orang yang ridha dan diridhai,
Salam bagimu, wahai orang yang berbudi mulia dan perawan,
Salam bagimu, wahai bidadari yang berwujud manusia,
Salam bagimu, wahai orang yang saleh dan suci,
Salam bagimu, wahai yang disapa malaikat
dan berilmu
Salam bagimu, wahai orang yang ditindas dan dirampas
haknya,
Salam bagimu, wahai orang yang ditekan dan ditaklukkan,
Salam bagimu, wahai Fathimah, putri Rasulullah,
Semoga nikmat dan kasih sayang Allah tercurah atasmu
dan atas jiwa serta tubuhmu,
Aku bersaksi bahwa engkau wafat
ketika beriman sempurna kepada Tuhanmu,
(Aku juga bersaksi)ia akan membuatmu tertawa,
berereti membuat teratawa Rasulullah saw,
ia yang meninggalkanmu,
bererti meninggalkan Rasulullah saw,
ia yang mencederaimu,
bererti mencederai Rasulullah saw,
ia yang melimpahimu(dengan kebaikan hati),
bererti melimpahi Rasulullah saw,
dan ia yang menolak kepemilikanmu,
bererti menolak kepemilikan Rasulullah saw,
(Ini) kerana engkau adalah
"bagian darinya dan jiwanya yang terbaring disisinya"
Allah, para rasul dan para nabi-Nya adalah saksi-saksiku
bahwa kuridai ia yang engkau ridhai,
marah terhadap ia yang membuat mu marah,
Kuberlepas diri kepada Allah dari ia
yang darinya engkau berlepas diri kepada Allah,
kubersahabat dengan ia,
yang dengannya engkau bersahabat,
memusuhi ia yang engkau anggap (sebagai musuhmu),
dan membenci ia yang engkau benci,
Allah maha Menyaksikan, Maha Memperkirakan,
Maha Pemberi dan Maha Kaya.
(dianjurkan agar mendirikan salat untuk Nabi dan Ahlul baitnya setelah membaca doa Ziarah ini)

No comments:

Post a Comment